Sertifisering iht. ISO 27001 – ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Forretningskritisk informasjon er makt, og trusler som dataangrep, lekkasje og korrupsjon øker drastisk. En ISO 27001-sertifisering støtter organisasjoner i arbeidet med å forebygge og håndtere informasjons- og cybersikkerhetsrisikoer.

Informasjon er i dag en av våre viktigste ressurser. Når forretningskritisk informasjon forsvinner, stjeles eller skades, kan det få svært alvorlige konsekvenser. Det finnes mange tilfeller omtalt i mediene der for eksempel følsomme og sikkerhetsklassifiserte kunde- og salgsopplysninger er utlevert, eller at dårlige kundeanmeldelser fjernes, i bytte mot bestikkelser. Cyberrisikoer er en trussel under stadig utvikling mot organisasjonens evne til å nå forretningsmål og være konkurransedyktige. Et eneste vellykket angrep kan ha katastrofal innvirkning på organisasjonens økonomiske stilling og rykte.

Sertifisering av informasjonssikkerhet iht. ISO 27001

Å holde seg oppdatert om trusselbildet og hvordan man best beskytter viktig informasjon, er en utfordrende oppgave. Et ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LIS) er en avgjørende suksessfaktor i det arbeidet.ISO 27001 gir et rammeverk for hvordan man på beste måte bygger opp og implementerer et LIS som effektivt beskytter organisasjonens informasjonsressurser og oppfyller de tre dimensjonene for informasjonssikkerhet:

 • Konfidensialitet
 • Integritet
 • Tilgjengelighet

Fordeler med sertifisering iht. ISO 27001:

 • Dere minimerer sikkerhetsrisikoene og beskytter informasjonsressursene.
 • Dere får en systematisert prosessbasert arbeidsmåte for stadig å forbedre informasjonssikkerheten fra identifisering og vurdering til gjennomførte og evaluerte tiltak.
 • Dere er bedre forberedt og får en raskere gjenoppretting ved en hendelse.
 • Dere unngår uventede økonomiske tap.
 • Dere får en kvittering på at organisasjonen deres lever opp til lover og krav innen informasjonssikkerhet.
 • Dere unngår å se dere blinde på egne systemer ved bruk av våre svært erfarne revisorer
 • Dere får en metode som gjør det enklere å få et helhetsbilde over informasjonssikkerhet som utvikles i takt med virksomheten og omverdenen.
 • ISO 27001 inneholder også tiltak for å unngå overtredelser av lover (f.eks. GDPR), regler, krav og avtaleforpliktelser.
 • Det er en internasjonalt anerkjent standard som forenkler global ekspansjon.
 • Det øker tilliten og styrker varemerket hos kunder og interessenter.
 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00