Skog og skogforedling

Intertek er et ledende akkreditert sertifiseringsselskap med spesialistkompetanse innen hele kjeden fra skogbruk til foredlingsindustri og forhandlere.

Etterspørselen etter skogprodukter øker og med dette kravene fra forbrukere til en langsiktig bærekraftig bruk av skogen. Sertifisering av skogbruk sikrer dette gjennom krav til miljøhensyn og hensyn til sosiale og kulturelle verdier. Likeså stilles det krav for å oppnå økonomisk bærekraft.

Bedrifter innen videreforedling og forhandlere må kunne bevise at sertifiserte treprodukter virkelig kommer fra et sertifisert skogbruk.  Troverdighet og transparens kreves gjennom hele kjeden, og bedrifter viser at dette oppfylles gjennom sporbarhetssertifisering.  

Intertek tilbyr sertifisering iht. PEFC og FSC®. Disse to internasjonale standardene er skapt for å fremme et bærekraftig skogbruk og brukes i hele kjeden for å sikre sporbarheten i foredlingen av sertifiserte skogråvarer.  

For virksomheter innen skog- og skogforedling tilbyr vi blant annet:    

 

Ved klage  

Informasjon om hvordan du sender inn en klage, fremgår av våre prosesser for håndtering av klager og for tvister og anker. Alle klager håndteres av Intertek. 

Intertek undersøker alle klager og anker i samsvar med «FSC Complaint and Appeal Procedure» (FSCs klageprosess) som er tilgjengelig på engelsk her. Ved klage rettet mot en av Interteks sertifiserte bedrifter bør klageren først ha forsøkt å løse problemet med den aktuelle bedriften før Intertek kontaktes. Anke av negative sertifiseringsbeslutninger truffet av Intertek skal være inngitt til Intertek senest 30 kalenderdager etter at beslutningen er mottatt. Interteks FSC klageprosess kan fås på det nasjonale språket på anmodning. 

 
 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00