Skog og skogforedling

Intertek er et ledende akkreditert sertifiseringsselskap med spesialistkompetanse innen hele kjeden fra skogbruk til foredlingsindustri og forhandlere.

Etterspørselen etter skogprodukter øker og med dette kravene fra forbrukere til en langsiktig bærekraftig bruk av skogen. Sertifisering av skogbruk sikrer dette gjennom krav til miljøhensyn og hensyn til sosiale og kulturelle verdier. Likeså stilles det krav for å oppnå økonomisk bærekraft.

Bedrifter innen videreforedling og forhandlere må kunne bevise at sertifiserte treprodukter virkelig kommer fra et sertifisert skogbruk.  Troverdighet og transparens kreves gjennom hele kjeden, og bedrifter viser at dette oppfylles gjennom sporbarhetssertifisering.  

Intertek tilbyr sertifisering iht. PEFC og FSC®, den siste via vår samarbeidspartner SCS Global Services.  Disse to internasjonale standardene er skapt for å fremme et bærekraftig skogbruk og brukes i hele kjeden for å sikre sporbarheten i foredlingen av sertifiserte skogråvarer.  

For virksomheter innen skog- og skogforedling tilbyr vi blant annet:    

 

Ved klage  

Informasjon om hvordan du sender inn en klage, fremgår av våre prosesser for håndtering av klager og for tvister og anker. Alle klager håndteres i første rekke av Intertek og i spesielle tilfeller av SCS Global Services

SCS Global Services undersøker alle klager og anker i samsvar med «FSC Complaint and Appeal Procedure» (FSCs klageprosess) som er tilgjengelig på engelsk her. Ved klage rettet mot en av SCSs sertifiserte bedrifter bør klageren først ha forsøkt å løse problemet med den aktuelle bedriften før SCS kontaktes. Anke av negative sertifiseringsbeslutninger truffet av SCS skal være inngitt til SCS senest 30 kalenderdager etter at beslutningen er mottatt. SCS’ «FSC Complaint and Appeal Procedure» kan fås på det nasjonale språket på anmodning. 

 
 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00